Obowiązkowe informacje na temat ochrony danych osobowych
(art. 13 i nast. rozporządzenia UE 679/2016 - RODO)

Szanowni Państwo,

zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), Aboca S.p.A. Società Agricola (dalej „ABOCA”), z siedzibą w Aboca 20, 52037, Sansepolcro (AR), jako Administrator Państwa danych osobowych, w odniesieniu do korzystania przez Państwa z sekcji „Pracuj z Nami” (dalej „APP”), bez uszczerbku dla definicji zawartych w RODO, zobowiązana jest do poinformowania o następujących kwestiach.

(I). – Ostrzeżenia.

Prawidłowe działanie niektórych funkcji portalu wymaga od Państwa dostępu do Internetu. ABOCA udostępnia portal w stanie „jak jest” i w żaden sposób nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie, opóźnienia w realizacji opcji skonfigurowanych przez użytkownika lub wykorzystanie funkcji portalu w sposób inny niż ten, do którego zostały opracowane.

(II). - Administrator danych.

Administratorem danych jest Aboca S.p.A. Società Agricola z siedzibą w Aboca 20, 52037, Sansepolcro (AR).

(III) - Inspektor ochrony danych.

Z Inspektorem ochrony danych ABOCA można skontaktować się pod następujących adresem e-mail: dpo@aboca.it

(IV). - Cele.

ABOCA, oprócz przetwarzania niezbędnego w związku z zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawa, rozporządzeń lub zarządzeń właściwych organów, będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu umożliwienia korzystania z funkcji sekcji „Pracuj z Nami”, w szczególności: (a). - w celu zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko pracy oferowane przez ABOCA; (b). - w celu wysłania nam swojego CV; (c). - w celu umożliwienia nam oceny Państwa zgłoszenia.

(V). - Podstawy prawne.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią art. 6 lit. b) oraz art. 9 lit. a) ogólnego rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

(VI). - Rodzaj danych.

Wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody, gdy jest to przewidziane, będą lub mogą być przetwarzane, we wskazanych celach, następujące kategorie Państwa danych osobowych:

Dane uwierzytelniające. Po zakończeniu rejestracji, podczas której będą Państwo mogli ustalić swoje dane uwierzytelniające, w tym hasło, które znają tylko Państwo, możliwe będzie uzyskanie dostępu do sekcji „Pracuj z Nami” z urządzenia mobilnego lub komputera stacjonarnego poprzez wpisanie w odpowiednich polach swoich danych uwierzytelniających, które należy przechowywać z najwyższą starannością. Zalecamy wybranie hasła, które zawiera co najmniej następujące elementy: długość co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jeden znak specjalny oprócz tych, które są wyszczególnione na portalu.
W przypadku zapomnienia hasła, w procedurze odzyskiwania dostarczany jest link do samodzielnego zresetowania hasła. Dane uwierzytelniające zostaną zaszyfrowane po pierwszym użyciu i ABOCA nie będzie w stanie w żaden sposób ich rozpoznać.

Powszechne dane osobowe, np.: adres e-mail, imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe, numer telefonu, dane kontaktowe, członkowie gospodarstwa domowego, stopień wykształcenia itp.;

Szczególne kategorie danych osobowych, np.: przynależność do grup chronionych, stan zdrowia itp.;

Dane dotyczące nawigowania oraz korzystania z portalu i aplikacji internetowej. Systemy informatyczne i oprogramowanie wykorzystywane do funkcjonowania portalu gromadzą w trakcie normalnego działania określone dane osobowe, których przekazywanie jest ściśle związane z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej; informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi osobami, których dane dotyczą, ale ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i łączenie z danymi posiadanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.

Do tej kategorii danych należą adresy IP lub inne identyfikatory urządzeń używanych przez użytkowników łączących się ze stroną internetową lub korzystających z portalu, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metoda przesłania żądania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślne zakończenie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania zanonimizowanych informacji statystycznych na temat korzystania ze strony internetowej oraz w celu sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania i są usuwane niezwłocznie po przetworzeniu. Dane te mogłyby zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku potencjalnych przestępstw komputerowych na szkodę strony internetowej: z wyjątkiem tej możliwości, obecnie dane dotyczące kontaktów internetowych nie są przechowywane dłużej niż siedem dni. Niektóre dane w formie zanonimizowanej mogą być wykorzystywane przez Google Analytics. Szczegółowe informacje na temat tego typu plików cookie można znaleźć bezpośrednio pod tym linkiem

Pliki cookie. ABOCA korzysta z technicznych plików cookie. Zawsze mają Państwo możliwość wyłączenia plików cookie, wybierając w przeglądarce opcję ich zablokowania. Odmawiając zgody na wykorzystywanie plików cookie, niektóre funkcje strony internetowej lub aplikacji ABOCA mogą być niedostępne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

(VII). - Charakter przekazywania, źródła danych.

Przekazywanie danych osobowych, co do zasady, nie jest obowiązkowe, ale w niektórych przypadkach jest konieczne, a zatem obowiązkowe, aby umożliwić Państwu korzystanie z usług i funkcji portalu. Konieczne jest przekazanie identyfikacyjnych danych osobowych w celu aktywacji wszystkich funkcji portalu. Mogą Państwo odmówić przekazania niektórych lub wszystkich wyżej wymienionych rodzajów danych, ale w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z funkcji portalu.  Będziemy zbierać Państwa dane bezpośrednio, poprzez Państwa aktywność na portalu.

(VIII). - Sposób przetwarzania.

W odniesieniu do wszystkich celów wskazanych w poprzednich punktach, Państwa dane osobowe będą przetwarzane z wykorzystaniem technologii komputerowych i dokumentacji papierowej oraz przy użyciu specjalnych procedur informatycznych. Przetwarzanie danych będzie odbywać się w sposób gwarantujący logiczne i fizyczne bezpieczeństwo oraz poufność, a także może być przeprowadzane przy użyciu ręcznych, informatycznych i telematycznych narzędzi przeznaczonych do przechowywania, przesyłania i udostępniania danych. Logiki przetwarzania będą ściśle związane z realizowanymi celami.

Państwa dane osobowe będą przechowywane we Włoszech, a stosowne polityki bezpieczeństwa są kontrolowane przez akredytowane instytucje certyfikujące, zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to absolutnie niezbędne do osiągnięcia celów, nie będą przeprowadzane żadne operacje profilowania. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa możemy przeprowadzać działania związane z rekrutacją personelu na podstawie szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak orzeczenie o niepełnosprawności lub przynależność do grup chronionych. Mają Państwo prawo nie podawać takich danych i dobrowolnie wyrazić na to zgodę.

(IX). - Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez ABOCA wyłącznie przez okres, przez który osoby, których dane dotyczą będą zarejestrowane na portalu lub będą posiadały konto osobiste na stronie, lub maksymalnie przez 36 miesięcy od ostatniej aktywności na portalu. Po upływie wskazanych okresów przechowywania, tj. po wyrejestrowaniu się przez Państwa lub po usunięciu konta, wszystkie dane zostaną usunięte, z wyjątkiem tych, których przechowywanie jest dozwolone zgodnie z treścią art. 6 lit. f RODO.

(X). - Odbiorcy i przekazywanie danych za granicę.

Wiedzę o danych osobowych, o których mowa w niniejszej informacji, mogą uzyskać Podmioty przetwarzające i mogące przetwarzać dane:- w ramach ABOCA, wykwalifikowany personel, każdy w granicach swoich kompetencji i obowiązków oraz na podstawie przydzielonych zadań i wydanych instrukcji; - poza ABOCA, podmioty trzecie, również specjalnie wyznaczone jako Podmioty przetwarzające i mogące przetwarzać dane - z działalności których ABOCA korzysta do wykonywania poszczególnych usług i wyłącznie do tego celu - każdy w granicach swoich kompetencji i obowiązków oraz na podstawie przydzielonych zadań i wydanych instrukcji.

ABOCA, w ramach zwykłej działalności zarządczej, księgowej i administracyjnej, może przekazywać Państwa dane osobowe, po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody w sposób określony przepisami prawa, w stosownych przypadkach, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, podmiotom trzecim będącym zewnętrznymi dostawcami usług wyłącznie w celu wykonania wskazanej przez Państwa usługi, np: – firmy świadczące usługi pocztowe, – kancelarie prawne i notarialne, – konsultanci, również w formie powiązanej, – inne firmy usługowe, a także inne podmioty wykonujące zobowiązania na mocy przepisów prawa (takie jak agencje ubezpieczeniowe, policja, organy sądowe itp.).

Wykaz podmiotów, którym dane mogą być przekazywane, dostępny jest w siedzibie Administratora danych.

ABOCA nie przekazuje danych osobowych za granicę z własnej inicjatywy. Jednakże niektóre podmioty trzecie, dostawcy usług, mogą mieć swoje serwery fizycznie zlokalizowane za granicą (jak w przypadku dostawców poczty elektronicznej). W takich przypadkach przekazywanie danych za granicę będzie odbywało się wyłącznie w zakresie i zgodnie z postanowieniami art. 44 i następnych RODO. Dane osobowe nie mogą być w żadnym przypadku rozpowszechniane.

Pełny wykaz Podmiotów przetwarzających dane dostępny jest w siedzibie Administratora danych.

(XI). – Prawa osoby, której dane dotyczą.

Artykuły 15-22 RODO przyznają osobom, których dane dotyczą, określone uprawnienia. Art. 15 RODO przyznaje osobom, których prawa dotyczą, prawo dostępu do ich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii. Prawo do uzyskania kopii danych nie może naruszać praw i wolności innych osób.

Wraz z wnioskiem o dostęp, osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od ABOCA potwierdzenie, czy jej dane osobowe są przetwarzane, oraz poznać cele i kategorie przetwarzanych danych, podmioty trzecie, którym dane są przekazywane oraz uzyskać informacje, czy dane są przekazywane do państwa spoza UE na podstawie odpowiednich gwarancji.

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo znać okres przechowywania swoich danych osobowych oraz ma prawo do żądania poprawienia nieprawidłowych danych i uzupełnienia danych niekompletnych, do anulowania (prawo do bycia zapomnianym) na warunkach wskazanych w art. 17 RODO, do ograniczenia przetwarzania, do odwołania zgody, do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwienia się, w dowolnym momencie i bez konieczności uzasadniania, przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres Inspektora ochrony danych ABOCA lub pocztą tradycyjną na adres wskazany poniżej. Inspektor ochrony danych może wymagać identyfikacji osoby, której dane dotyczą, kierując prośbę o dostarczenie kopii jej dowodu tożsamości.

Jeśli osoba, której dane dotyczą uważa, ze przetwarzanie jej danych osobowych narusza postanowienia RODO lub przepisy wewnętrzne dotyczące ochrony danych osobowych, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych z siedzibą w Rzymie, zgodnie z art. 77 RODO i/lub do skierowania sprawy do organów sądowych.

W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania innych informacji na ich temat oraz, bardziej ogólnie, na temat przetwarzania danych osobowych, możliwe jest składanie wniosków:

W odniesieniu do przetwarzania danych przez ABOCA - pocztą elektroniczną na adres: privacy@aboca.it; - pocztą tradycyjną na adres Aboca S.p.A., Società Agricola z siedzibą w Aboca 20, - 52037 - Sansepolcro (AR), Włochy.

Niniejsze obowiązkowe informacje podlegają aktualizacji, w zależności od ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach prawnych.

[  ] Korzystając z portalu, są Państwo świadomi, że mogą dobrowolnie przekazać dane należące do szczególnych kategorii (np.: stan zdrowia, przynależność do grup chronionych itp.) przetwarzane przez ABOCA zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami i niniejszym oświadczają Państwo, że zapoznali się z informacjami na ten temat.

INFORMACJA W NEWSLETTERZE:
W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych lub handlowych poprzez wysyłanie newsletterów.
Aby zapoznać się z pełną treścią Polityki prywatności i uzyskać więcej informacji na temat ochrony swoich praw, należy odwiedzić stronę https://it.aboca.com/privacy-policy w naszym serwisie internetowym.